News
08 | 20
2020
The Policy Statement made by H.E. the President at the inauguration of the first Session of the ninth Parliament

කිසිදු බලවේගයකට යටත් නොවී රටේ ස්වෛරීභාවය සහ  ජනතාව රැකගෙන රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙනයනවා

 

Policy Statement at the opening session of the 9th Parliament
• Public trust on the Government will not be breached
• 19thAmendment to be abolished
• New Constitution giving priority to “One Country – One Law”
• Waste and corruption at ministries and pubic institutes will be eradicated
• People’s representatives must go to the public

 

President Gotabaya Rajapaksa emphasized that he will take the country towards prosperity while safeguarding the people and protecting the sovereignty of the country without succumbing to any force.

 

People gave a resounding victory to the Government at the recently concluded General Election. The Government aspires to serve the public while ensuring the public trust said the President adding that the trust people placed on him and the Government will not be violated at any cost.

 

President Rajapaksa made these remarks at the inauguration of the First Session of the 9th Parliament today (20).


The opening ceremony was conducted in a simple manner without any pomp or pageant.

 

Upon his arrival President was welcomed by the newly appointed Speaker Mahinda Yapa Abeywardene and the Secretary General of Parliament Dhammika Dissanayake amidst chanting of Jaya Mangala Gatha by school students.

 

The period between the Presidential Election and the Parliamentary Election has been very challenging for us, the President said. What we inherited was an economy that had collapsed and we had to face the COVID-19 pandemic that disabled the entire world during that period. At a time when even the most powerful countries in the world were left helpless in the wake of COVID – 19 catastrophe, we were able to successfully face the challenge. Even foreign nations praised our efforts to prevent the spreading of the pandemic, he said.

 

“The historic mandate received at the election has proven that people are impressed with the way we have governed the country during the past 9 months despite various obstacles,” President added.

 

Full text of the Inaugural Address of the 9th Parliament, August 20, 2020

 

Honourable Speaker,
Honourable Prime Minister,
Honourable Leader of the Opposition,
Honourable Ministers, State Ministers,
Honourable Members of Parliament,

 

At the outset I would like to congratulate newly appointed Speaker Hon. Mahinda Yapa Abeywardene. I also extend my congratulations to Deputy Speaker Hon. Ranjith Siyambalapitiya and Deputy Chairman of Committees Hon. Angajan Ramanathan as the as well as all the elected Members of Parliament.

 

The election held on August 5th marked a turning point in the history of Parliamentary Elections in Sri Lanka. We asked the people to give us a 2/3rd majority to form a stable government.

 

First of all, I would like to thank and extend my gratitude to all the patriotic Sri Lankans for giving Sri Lanka Podujana Peramuna and its allied parties a historic and resounding 2/3rd majority for the first time in the history in an election held under the Proportional Representation System.

 

Universal suffrage is a democratic right that we must all respect and uphold. Therefore, I would like to take this opportunity to thank all Sri Lankan voters who exercised their voting right in this election.

 

During the Presidential Election held last November, over 6.9 million people gave me a decisive mandate, placing a very high confidence in me. So far through my actions, I have proved that I will uphold the promise that I will not violate the trust they placed on me.

 

The period between the Presidential Election and the Parliamentary Election has been very challenging for us. What we inherited was an economy that had collapsed. Since we did not have a majority in Parliament we were compelled to function with a minority government. In addition, we had to face the COVID-19 pandemic that disabled the entire world during that period. At a time when even the most powerful countries in the world were left helpless in the wake of COVID – 19 catastrophe, we were able to successfully face the challenge. Even foreign nations praised our efforts to prevent the spreading of the pandemic.

 

The historic mandate received by Sri Lanka Podujana Peramuna has proven that people are impressed with the way we have governed the country during the past 9 months despite various obstacles.

 

People appreciate the change taking place in the political culture of this country.

 

As representatives of the people, we always respect the aspirations of the majority. It is only then that the sovereignty of the people can be safeguarded.

 

In accordance with the supreme Constitution of our country, I have pledged to protect the unitary status of the country and to protect and nurture the Buddha Sasana during my tenure. Accordingly, I have set up an advisory council comprising leading Buddhist monks to seek advice on governance. I have also established a Presidential Task Force to protect places of archeological importance and to preserve our Buddhist heritage.

 

While ensuring priority for Buddhism, it is now clear to the people that freedom of any citizen to practice the religion of his or her choice is better secured.

 

The Government has paid special attention to the protection of national heritage, culture and our identity as well as the protection and promotion of performing arts and folk arts.

 

When we took over the government, the confidence of the people in the security of the country had been severely dented due to the Easter Sunday attacks that occurred in 2019. Establishing firmly that the prime policy of our Government is national security, we have restructured the security apparatus and intelligence services, eliminating the fears of the people thereby restoring the security of the country. We have re-created an environment where any citizen can live freely without any fear for the safety of themselves and their families.

 

As I have pledged, the launch of the methodical mechanism to protect the people against social evils such as the activities of the underworld and the drug menace that have been a hindrance to the day-to-day lives of the people has also increased the confidence of the public.

 

Accordingly, a virtuous and a law-abiding society is emerging as we promised.

 

We are working towards a significant transformation of the political culture of this country.

 

After I assumed office as the President, changing the existing system, a methodical procedure was introduced to appoint heads of Government institutions whereby qualifications of prospective appointees were examined through a panel of experts. A well-experienced team of professionals, entrepreneurs and academics was appointed instead of relatives, acquaintances and followers. This policy will continue in the future as well.

 

We also took measures to build a production economy. Paddy farmers were given a higher guaranteed price for their products. We took steps to protect local farmers by halting importation of exportable produce for re-export as well as banning importation of crops that could have been grown locally. Farmers were provided with required fertilizer free of charge. People were encouraged to re-cultivate abandoned lands throughout the country. Through all these, we provided a new lease of life to the agricultural sector in this country.

 

After we assumed office, we provided tax concessions targeting local entrepreneurs. Interest rates were brought down to encourage businesses. Competitive imports were restricted in order to protect local entrepreneurs and industrialists.

 

It is clear that people enthusiastically supported us in this election due to the trust we have been able to build in them in this manner. We will continue to serve the people in a manner that affirms this trust.

 

It is equally important to precisely interpret the mandate given by the people. We respect the trust that the people have placed in me and the Prime Minister and the newly elected people’s representatives. We have a clear understanding of the expectations with which the people gave such a powerful mandate to the government. We will leave no room for such expectations to be dashed for any reason.

 

It should always be remembered that the prime responsibility of a people’s representative is to serve the public. We will be sensitive to fulfilling the needs of the people, keeping in mind that all these positions are responsibilities and not privileges.

 

I travelled all over the country to support every candidate who represented our group in this election. Instead of holding political rallies, I went to the people during these visits and listened to their grievances directly.

 

A large majority of issues presented by the general public were not personal, but they were common issues.

 

Even after 72 years of freedom, simple issues have not been resolved.

 

There are people who do not possess proper deeds for the lands on which they have lived for many years. We will provide them with legitimate deeds utilizing a swift and due process. I assure you that without a proper alternative we will not evict people from their ancestral homes or farmlands.


Human-Elephant conflict has become a major issue to the people. A group of experts has already been appointed to craft a feasible solution for this issue. A separate state ministry was established solely for this purpose because we are aware that this issue needs a sustainable solution.

 

An incredible percentage of people across the country suffer from a shortage of drinking water. We will take necessary steps to address these humane issues. As a national policy, we will enact procedures to provide drinking water to every part of the country.

 

Parents request for their children’s education suitable schools. The shortage of national schools was evident in every area. Most schools have significantly inadequate facilities. The shortage of teachers, laboratories, libraries and sports facilities was frequently mentioned. Although we request students to follow science and technical subjects in order to successfully contribute to the economy, their schools do not even have basic facilities to teach those subject streams.

 

Funds expended by the government for children to pursue their ambitions and to hone their skills are an investment for the future. We will accord priority to resolve these issues through the ministries which had been assigned with new responsibilities.

 

Both resources and facilities in rural hospitals are inadequate. There is a considerable shortage of doctors, nurses and other staff in these hospitals. Patients in some areas have to travel long distances to seek treatment. We will eliminate these discrepancies in the delivery of free healthcare facilities for people.

 

Both Ayurvedic and indigenous medicinal systems will be preserved and promoted.

 

Instead of spending large amounts of foreign exchange to import medicine, we have already commenced operations to manufacture medicines locally. We will also eradicate corruption which occurs in the importation of medicine. This is why we formed a separate state ministry to manufacture, supply and regulate medicine.

 

A large percentage of citizens of this country, earn their livelihood through self-employment. Also, a large number of people depend on agriculture. Their sole requests are for adequate water and fertilizer during their cultivation seasons. We should address these issues. Therefore we will implement a broad set of activities to rehabilitate the tanks and to develop the irrigation system across the country.

 

Another major social issue faced by the youth is unemployment. Both short term and long term solutions have been discussed to address this issue.

 

We have already commenced a programme to provide employment for 100,000 persons representing the most underprivileged families in the country. Simultaneously, we have set plans in motion to provide job opportunities to 60,000 graduates and train them to render their services efficiently.


When offering government job opportunities, we will accord priority to poorest of the households. Further, we will have to ensure equal distribution of job opportunities for every province.

 

Every appointee to the government should contribute productively to the country. Therefore, no unnecessary and arbitrary enrollment will be allowed to any ministry or institution.

 

Both ministries and state ministries will work in cooperation with the respective private sector establishments in the industry to generate job opportunities.


In addition, we will take necessary steps to promote self-employment and entrepreneurship in each industry as well.

 

Our duty and responsibility is not to distribute job opportunities but to generate them.

 

In order to overcome both local and global challenges and revive the economy, we will have to adopt new ways of thinking. Out of the box thinking is required in order to meet the economic challenges. This time, the ministries have been formed with this thought in mind.

 

We have ascertained the requirement for a people-centric economy for our economic revival. When forming ministries, special attention was given in assigning their subjects and tasks to cover fields such as agriculture, plantations, fisheries, traditional industries and promotion of self-employed job opportunities which affect most of the people in the country.

 

Our basic aims are to strengthen the local economy and to increase export income.

 

Currently the income from tea, coconut and rubber industries is not at a satisfactory level.

 

We will commence operations to develop tea plantations and at the same time, the government will assist the small and medium scale tea estate owners as well. Due to the shutting down of tea factories, tea estate owners have encountered a number of difficulties. We will restart these factories and eliminate existing irregularities simultaneously encouraging the export of high quality tea products. We will reclaim the global brand name we held for Ceylon Tea.

 

We will also encourage planting of new coconut saplings. In order to enact a reasonable price for rubber, local rubber industrialists will be encouraged to utilize local rubber. Plantation of palm oil trees will be stopped completely.

 


We promote the production of export crops such as pepper and cinnamon. We will provide opportunities to generate substantial foreign exchange by providing a stable price to the farmers through value addition to agricultural products and exporting them.

 

In assigning responsibilities to ministries, special attention was paid to the development of urban as well as rural infrastructure facilities and to find solutions to the issue of housing for the people.

 

We have taken measures to identify several sectors that can directly contribute to the development of the country and to appoint State Ministers responsible for these tasks and to assign them the relevant subjects and activities.

 

As human resource development has been identified as a priority, the subject of education has been brought under one Ministry and four State Ministers were appointed for different responsibilities therein. Separate State Ministries for Pre-School, Education Reforms, Skills Development as well as Dhamma School and Bhikku Education have been set up due to their importance.

 

In achieving our future objectives, special attention needs to be paid to technical education. We will pay special attention in education reforms in respect of Grade 6 to Grade 13.

 

We will increase the capacity of Universities enabling all students who pass the Advanced Level Examination to pursue university education. Further, we will take measures to improve the Open University network and Distance Learning methods. The curriculum will be revised to ensure that these degree subjects would directly contribute to the growth of the economy.

 

The cost of electricity is an important factor that impacts the economic development process of the country. Therefore, a separate State Ministry has been set up to promote renewable energy sources.

 

Focus of relevant ministries will be directed to assist entrepreneurs to use modern technology for value addition, to encourage innovation and to explore new market opportunities in a creative manner.

 

Although our country is rich in natural resources, the value adding industries are not yet on par with international standards. Measures are afoot to earn a large sum of foreign exchange by adding value to the export of natural resources such as gems and minerals.

 

Methodical development of our traditional industries such as Batik, local apparel, brass, cane, pottery, furniture, gem and jewellery will pave the way for the country to promote self-employment, to generate new employment opportunities as well as to build businesses and earn a large amount of foreign exchange.

One third of country’s population depends on agriculture, plantation and fisheries as their livelihood. We should raise the living standards of these people. The development of these industries requires a new approach based on technology that goes beyond traditional methods. This is why ministries directly targeting several sectors related to agriculture, plantation and fisheries have been set up to focus attention on this matter.

 

We will take measures to introduce high quality packaging as well as proper transport facilities to deliver the best quality produce, minimizing wastage while taking steps to produce high quality seeds locally with the aim of providing such seeds to the farming community. We will take necessary measures to develop dairy and poultry industries.

 

We will also target to increase the production of organic fertilizer locally with the aim of producing toxin free foods and in the next decade to ensure total organic farming in Sri Lanka.

 

We are targeting a massive progress in the fisheries sector. We should halt the importation of fish into our country as our motherland is surrounded by the ocean. We will introduce a comprehensive programme to provide new technology and equipment needed to enhance the fisheries sector. All the fishery harbours will be modernized to provide facilities for multi-day fishing boats that fish in deep seas. Similarly, we will take steps to build new harbours as per any necessity.

 

We will bring a halt to the plundering of our oceans by unlawful foreign fishing vessels.

 

It is part of our strategy to introduce new technology to develop the inland fresh water fisheries industry.

 

The scopes and responsibilities of each Ministry and State Ministry have been demarcated very clearly. Through this initiative it is expected that the relevant Ministers will implement policies for related fields as well as to take steps to monitor the functions, activities and efficiency of State Ministries. The State Ministers are able to fulfill their respective duties and responsibilities without any hindrance as the monetary provisions required to implement development projects and financial responsibility are directly placed with them.

 

People are of the view that they are not getting the expected service from the public service in an efficient manner. Therefore, I request all the Ministers and State Ministers to take steps to provide fast and efficient service to the public via Ministries, Departments and Institutions that come under their purview. During my recent visits to several State institutions, I observed that some institutional procedures of those institutions do not add any value to the government or to the public but only waste the time of the public. You should identify new methods to provide efficient, speedy and convenient service to the public instead of continuing with prevailing traditional methods. You need to re-engineer the processes for greater productivity and customer satisfaction. We should find new technological solutions in this regard.

 

In the National Policy Framework ‘Vistas of Prosperity and Splendour’, we promised the people that we would eradicate waste and corruption. This is a core responsibility of all of us. We will take steps to completely eradicate waste and corruption in all the Ministries and institutions. In future I will not hesitate to enforce the law against those who are involved in fraud and corrupt actions, irrespective of the status of any such perpetrators.

 

Constantly I will review the progress of the achievement of the goals of the Government that are implemented through Ministries and the public sector. If I find any Ministry failing to achieve its set targets, I will not hesitate to effect necessary changes to implement policies of the Government.

 

In the current political culture, most of the people’s representatives, after they get elected, neglect the prime duty of going to the people. When I travelled round the country in the recent past, this was confirmed by the people who voiced their grievance on this matter. Henceforth, ministers, state ministers as well as members of Parliament will fulfill this expectation of the people by visiting them often to understand their issues and find solutions to their issues.

 

The basis of the success of a democratic state is its constitution. Our Constitution, which has been amended 19 times, from its inception in 1978, has many ambiguities and uncertainties, presently resulting in confusion.

 

As the people have given us the mandate we wanted for a constitutional amendment, our first task will be to remove the 19th Amendment to the Constitution. After that, all of us will get together to formulate a new constitution suitable for the country. In this, the priority will be given to the concept of one country, one law for all the people.

 

An unstable Parliament that cannot take firm decisions and succumbs to extremist influences very often is not suitable for a country. While introducing a new constitution, it is essential to make changes to the current electoral system. While retaining the salutary aspects of the proportional representation system, these changes will be made to ensure stability of the Parliament and people’s direct representation.

 

I love my country. I am proud of my country. I have a vision for my country. Our ardent desire is to build a prosperous nation with a productive citizen, contented family and a righteous society. What we have done so far as well as the plans we propose to implement in future will be aimed to achieve this objective.

 

We have arrived at an important landmark in history. The people have given the current government a massive mandate. We have been given the responsibility to take the country towards prosperity while safeguarding the people and protecting the sovereignty of the country without succumbing to any force. The present generation must fulfill that responsibility for the sake of the future generations.

 

This is the Motherland of all of us. Hence, the time has come for all of us to join hands for the sake of the country irrespective of race, religion or party differences.

 

I extend my hand of friendship to everyone to join me in building the prosperous nation we promised to our people.

 

May the Noble Triple Gem bless you all!

 

කිසිදු බලවේගයකට යටත් නොවී රටේ ස්වෛරීභාවය සහ ජනතාව රැකගෙන රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙනයනවා

 

කිසිදු බලවේගයකට යටත් නොවී රටේ ස්වෛරීභාවය සහ  ජනතාව රැකගෙන රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙනයනවා

 

 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසියේ දී ජනපති කියයි.

  • රජය කෙරෙහි ජනතාව තැබූ විශ්වාසය රකිනවා …
  • 19 වැනි සංශෝධනය ඉවතට …
  • “එක රටක් – එක නීතියක්” සංකල්පයට මුල් තැන දෙන නව ව්‍යවස්ථාවක්…
  • සියලු අමාත්‍යාංශවල සහ ආයතනවල නාස්තියට සහ දූෂණයට තිත …
  • මහජන නියෝජිතයන් නිරන්තරයෙන් ජනතාව අතරට …
  •  

කිසිදු බලවේගයකට යටත් නොවී දේශයේ ස්වෛරිත්වය සහ ජනතාව ආරක්ෂා කරමින් රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය විවෘත කරමින් කියා සිටී.

 

ගොඩනැගී ඇති දැඩි විශ්වාසය නිසා ජනතාව ඉමහත් උද්යෝගයකින් මෙවර මහ මැතිවරණයේදී රජයට සහය දුන්හ. එය තහවුරුවන පරිදි අඛණ්ඩව ජනතාවට සේවය කිරීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. කුමන හේතුවක් නිසා හෝ ජනතාව තැබූ විශ්වාසය බිඳ වැටෙන අයුරින් ක්‍රියා නොකරන බවට ජනාධිපතිතුමා සපථ කරයි.

 

අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී අද (20) පස්වරුවේ ආරම්භ විය. උත්සවය සාම්ප්‍රදායට මුල් තැන දෙමින් චාම් ලෙස සංවිධාන කොට තිබිණ. ආචාර පෙළපාලි, අශ්වාරෝහක සංදර්ශන වැනි අංග කිසිවක් ඊට අයත් නොවීය.

 

පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිතුමා නව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සහ මහලේකම් ධම්මික දසනායක යන මහත්වරුන් විසින් පිළිගනු ලැබීය.

 

ප්‍රධාන දොරටුව අභියසදී පාසල් ශිෂ්‍යාවෝ ජයමංගල ගාථා ගායනා කර ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්හ.

 

“අගෝස්තු 05 වැනිදා  මහ මැතිවරණය මෙරට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී පෙරළියක් සටහන් කළ කඩඉමක්. සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට 2/3ක  ඓතිහාසික ජනවරමක් සමග ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට රජයට හැකි වුණා. එකී ජනවරම දුන් දේශප්‍රේමී ජනතාවට මගේ කෘතඥතාව පුද කර සිටිනවා.  රජය කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය තහවුරු වන පරිදි අඛණ්ඩව ජනතාවට සේවය කිරීම රජයේ එකම අභිලාෂයයි”  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සිය කතාවේදී පැවසීය.

 

ජනාධිපතිවරණයේ සිට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය දක්වා වූ කාලය ඉතාමත් අභියෝගාත්මක වකවානුවකි.  කඩා වැටී තිබූ ආර්ථිකයක් භාරගත් රජයට මුළු ලෝකයම අඩපණ කළ කොවිඩ් 19 වසංගතයට මුහුණදෙන්නට සිදු විය. වසංගතය පැතිරයාම වැළැක්වීමට රජය අනුගමනය කළ ක්‍රියාමාර්ග ලොව සියලු රටවල ප්‍රසාදයට ලක් විය. විවිධ බාධක හමුවේ මාස 09ක කාල පරාසය තුළ රට පාලනය කළ ආකාරය ගැන ජනතාව පැහැදීමෙන් සිටි බව ලැබූ අතිවිශාල ජනවරමෙන් සනාථ වී ඇතැයි ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේය.

 

උත්තරීතර ව්‍යවස්ථාවට අනුව සිය ධූර කාලය තුළ රටේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරමින් බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කරන බවට පොරොන්දු වී ඇතැයි කී ජනාධිපතිතුමා රාජ්‍ය පාලනය සඳහා උපදෙස් ගැනීමට නායක බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් සමන්විත උපදේශක සභාවක් ස්ථාපනය කළ බව පෙන්වා දෙනු ලැබීය.

 

පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමටත්, බෞද්ධ උරුමය රැක ගැනීමටත් විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවා තිබේ. බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛත්වය තහවුරු කරන අතරම රටේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට තමන් කැමති ආගමක් ඇදහීමේ නිදහස වඩාත් හොඳින් සුරක්ෂිත වී ඇති බව ජනතාව අවබෝධ කරගෙන සිටී.

 

2019 වසරේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් බිඳ වැටී තිබූ ජාතික  ආරක්ෂාව යළි සුරක්ෂිත කර, නිදහසේ ජීවත්විය හැකි වටපිටාවක් යළි උදාකර තිබේ. එලෙසම තමා පොරොන්දු වූ ආකාරයටම පාතාල ක්‍රියාකාරකම්, මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර වැනි සමාජ ව්‍යසනයන්ගෙන් ජනතාව මුදා ගැනීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් තිබීමත්, ජනතා විශ්වාසය ඉහළ යාමට හේතු වූ බව ජනාධිපතිතුමා පැවසීය.

 

රටේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ පැහැදිළි වෙනසක් කිරීමට රජය ක්‍රියාකරමින් සිටී. එහි එක් පියවරක් ලෙස රාජ්‍ය ආයතනවලට ප්‍රධානීන් පත් කිරීමේදී පැවති සාම්ප්‍රදාය වෙනස්කරමින් විද්වත් මණ්ඩලයක නිර්දේශයට අනුව පත්වීම් සිදු කෙරිණ.

 

එලෙසම නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට පියවර ගෙන තිබේ. රටේ කෘෂිකර්මාන්තයට නව පණක් ලැබිණ. දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් හා කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට ආනයනය සීමා කළ බව ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේය.

 

ජනතා ඡන්දයෙන් පත්වන මහජන නියෝජිතයන්ගේ මූලික වගකීම ජනතා සේවය බව  අවධාරණය කළ ජනාධිපති රාජපක්ෂ මැතිතුමා  සියලු තනතුරු, වරප්‍රසාද නොව වගකීම් බවත් එය මතක තබාගෙන ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට සංවේදී විය යුතු යැයි කියා සිටියේය.

 

නිදහසින් වසර 72කට පසුවත් ජනතාවගේ බොහෝ සරල අවශ්‍යතාවන්ට විසඳුම් ලැබී නැති බව මැතිවරණ කාලසීමාවේදී  රට පුරා කළ චාරිකාවේදී තමන් අවබෝධ විනැයි රාජපක්ෂ මැතිතුමා කීය. වසර ගණනක් තමන් ජීවත්වූ ඉඩම්වල නිසි අයිතිය, පානීය ජල ගැටළුව, අලි මිනිස් ගැටුම, සෑම දරුවෙකුටම සමාන අධ්‍යාපන දැනුම සහ ග්‍රාමීය රෝහල් පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අරඹන බව ද ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේය.

 

රැකියා වියුක්තිය නැති කිරීමට දිගු සහ කෙටි කාලීන විසඳුම් දෙන අතර දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සහ අපනයන ආදායම වැඩි කිරීම රජයේ මූලික ඉලක්කයයි. කෘෂිකර්මාන්තය මුළුමනින්ම කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු කිරීමට ද  අපේක්ෂා කෙරේ.

 

“කාර්යක්ෂම සහ කඩිනම් රාජ්‍ය සේවාවක් ස්ථාපනය කිරීම පියවර ගැනේ. සියලු අමාත්‍යාංශවල හා ආයතනවල නාස්තිය සහ දුෂණ සම්පූර්ණයෙන් නතර කිරීමට ක්‍රියා කරනු ඇත”  ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේය. නාස්තියට, දූෂණයට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයන්ට තරාතිරම නොබලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේයැයි ද ජනාධිපතිතුමා පැවසීය. යම්කිසි අමාත්‍යාංශයක් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අසමත් වන්නේ නම් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනස්කම් කිරීමට  කිසිවිටෙකත් පැකිළෙන්නේ නැති බව ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේය.

 

අමාත්‍යවරු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ මන්ත්‍රීවරු නිරන්තරයෙන් ජනතාව අතරට ගොස් ඔවුන්ගේ සැබෑ ගැටළු හඳුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් දීමට ක්‍රියාකරනු ඇතැයි එතුමා සඳහන් කළේය.

 

ව්‍යවස්ථා වෙනසක් සඳහා රජය ඉල්ලූ ජනවරම ජනතාව දී තිබේ. ඒ නිසා පළමු කාර්යය ලෙස ජනතාවට පොරොන්දු වූ පරිදිම 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කරන බව ජනාධිපතිතුමා පැවසීය. “එක රටක් – එක නීතියක්” යන සංකල්පයට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් සියලුදෙනා සමග එක්ව රටට  යෝග්‍ය නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන බව රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේය.

 

“මම මගේ රටට ආදරය කරනවා. මම මගේ රට ගැන ආඩම්බර වෙනවා. මට මගේ රට ගැන දැක්මක් තියෙනවා. අපේ අරමුණ ඵලදායී පුරවැසියෙක්, සතුටින් ජිවත්වන පවුලක්, ගුණගරුක සමාජයක් හා සෞභාග්‍යවත් දේශයක් ගොඩනැගීම” යැයි සඳහන් කළ ජනාධිපතිතුමා ජනතාවට පොරොන්දු වූ සෞභාග්‍යවත් දේශය ගොඩනැගීම සඳහා තමා සමග එකතුවන ලෙස සියලුදෙනාට මිත්‍රත්වයේ දෑත් දිගුකොට ආරාධනා කළේය.

back to news
print
print